درباره رزماری

رزماری يک برند نيست در رزماری سعی كرديم يک حس مشترک باشيم يک پل ما قصد كرديم در رابطه با شما شكل بگيريم هر آنچه خودمان ميخواستيم ،هر آنچه خودمان بوديم را گسترش داديم و در قالب طعم ساختيم تا با قلب شما يگانه شويم . اينجا ادويه ميسازيم و طعم زندگيمان را با شما شريک ميشويم. ارتباط ميان قلب هاي ما و شما و عشق رزماری را شكل داد،گسترش داد و روزی را ميبينيم كه به وسعت قلبهايمان ،به وسعت صميمت ميانمان بزرگ شويم،در كنار هم ،پا به پای هم.